LV / EN / RU
SERTIFIKĀCIJA
SST iesniegums sertifikācijai

Apstiprināts
Latvijas Smilšu spēļu terapijas biedrības
biedru sapulcē 2012.gada 25.augustā
LSST priekšsēdētāja V.Batņa


Sertifikācijas un resertifikācijas nolikums smilšu spēles terapijas metodes praktizētājam Latvijā, LSST biedrības biedram


Drukas versija - Sertifikācijas nolikums

1. Ievads

1.1. LSST (Latvijas Smilšu spēles terapijas) biedrība ir atzinusi Starptautiskās smilšu spēles terapijas biedrības (International Society for Sandplay Therapy, saīsin.- ISST) vadlīnijas smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja izglītībai un sertifikācijai.
1.2. Smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja sertifikāts ir apliecinājums, ka izglītība, profesionālā sagatavotība un praktiskā darbība atbilst LSST biedrības apstiprinātajiem profesionalitātes standartiem, kas saskan ar ISST pieņemtajiem profesionalitātes standartiem.
1.3. LSST biedru sapulce ievēl Sertifikācijas komisiju, kurā ir pārstāvēti ISST sertificēti smilšu spēles psihoterapeiti.
1.4. LSST Sertifikācijas komisija darbojas, vadoties pēc LSST biedru sapulces lēmumiem un ISST norādēm par smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja un smilšu spēles psihoterapeita izglītības standartiem un sertifikācijas un resertifikācijas prasībām.
1.5. LSST valde un Sertifikācijas komisija definē smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja izglītības standartus, ko apstiprina LSST biedrības biedru sapulce, un uzrauga izglītības programmu un izglītības institūciju kvalitātes kritērijus.
1.6. LSST biedru sertifikācijas un resertifikācijas nolikums un Sertifikācijas komisijas darbības nolikums reglamentē sertifikācijas procesu.

2. LSSTB Sertifikācijas komisija.

2.1. Sertifikācijas komisija sastāv no 5 ISST sertificētiem īstenajiem LSST biedrības biedriem, kuri tiek ievēlēti biedru sapulcē. Tās pilnvaru termiņš ir pieci gadi.
2.2. Sertifikācijas komisija no sava vidus ievēl Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju un Sertifikācijas komisijas sekretāru.

3. Izglītība smilšu spēļu terapijas metodes praktizētājam.

3.1. Izglītību smilšu spēles terapijas metodes praktizētājam nodrošina Latvijā reģistrētas izglītības institūcijas, kuras realizē ISST prasībām atbilstošu tālākizglītības programmu, kuru ir akceptējusi LSST valde un Sertifikācijas komisija. Tālākizglītības programmu smilšu spēles terapijas metodes praktizētājam ir tiesīgi vadīt apmācīt tiesīgi ISST biedri vai ISST biedri, kuri strādā ISST apmācīt tiesīga supervizora vadībā.
3.2. Izglītības institūcija ir atbildīga par to, ka tālākizglītības programmā tiek uzņemti profesionāļi, kuru pamatizglītība atbilst LSST biedrības prasībām. Mēnesi pēc tālākizglītības grupas mācību uzsākšanas grupas vadītāji iesniedz LSST biedrības valdei tālākizglītības grupas sarakstu. (Reģistrs pieejams LSST valdei LSST mājas lapā)
Izglītību, kas dod tiesības smilšu spēļu terapijas metodi integrēt savā profesionālajā darbā, var iegūt profesionāļi, kas ieguvuši augstāko izglītību, kurā apgūta ārsta specialitāte vai iegūts maģistra grāds psihologa, pedagoga, teologa, sociālā darbinieka specialitātē vai kādā sociālajā zinātnē un iegūta profesionālā kvalifikācija.
Ja pamatizglītības diplomā nav zināšanu vērtējums kursā Psiholoģiskā konsultēšana, tad tālākizglītības laikā jāiegūst zināšanas konsultēšanā – 32 stundu papildus kurss LU, RSU vai Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūtā.
3.3. Smilšu spēļu terapijas tālākizglītības pamatkurss paredz ne mazāk kā 2 gadu bāzes programmu atbilstoši LSST biedrības pieņemtajiem standartiem, kurā ietilpst:

3.3.1.teorētiskās zināšanas smilšu spēles terapijā vismaz 120 stundu apmērā, no
kurām vismaz 50 stundas dzīļu psiholoģijas studijas;
3.3.2. simbola darbs;
3.3.3. kazuistikas darbs;
3.3.4. personīgais process smilšu spēles terapijā vismaz 20 stundas pie sertificēta
smilšu spēles terapeita vai sertificēta smilšu spēles terapijas metodes
praktizētāja, kuram ir psihoterapeita pamatizglītība;
3.3.5. 80 stundu praktiskā darba supervīzijas individuālajās vai grupu
supervīzijās, no kurām vismaz 5 ir individuālās.

3.4. Tālākizglītība tiek uzskatīta par pabeigtu pēc programmas prasību izpildīšanas un kazuistikas darba aizstāvēšanas.
3.5. Izglītības institūcija organizē kazuistikas darbu recenzēšanu un aizstāvēšanu. Darbu recenzē neatkarīgs ISST sertificēts smilšu spēles psihoterapeits.

4. Sertifikācijas prasības.

4.1. Sertifikācijas pretendents/e uzsākot mācības tālākizglītības programmā smilšu spēles terapijas metodē, iestājas LSST biedrībā kā atbalsta biedrs.
4.2. Iesniedzot dokumentus serifikācijai Sertifikācijas pretendentam/ei, ir jābūt LSST biedrības biedram.
4.3. Sertifikācijas pretendents/e ir sekmīgi pabeidzis smilšu spēles terapijas metodes tālākizglītības pamatkursu reģistrētā un LSST biedrības atzītā izglītības institūcijā un ieguvis izglītību apliecinošu dokumentu.
4.4. Ja smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja izglītība nav iegūta LSST biedrības atzītā tālākizglītības programmā, pretendents iesniedz LSST biedrības Sertifikācijas komisijai dokumentus kopā ar izglītības programmu, kas atbilst ISST prasībām un standartiem.

5. Sertifikācijas kārtība.

5.1. Sertifikācijas pretendents/e ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms LSST Sertifikācijas komisijas izsludinātā datuma Sertifikācijas komisijai iesniedz sekojošus dokumentus:

5.1.1.iesniegumu LSST biedrības Sertifikācijas komisijai (pielikumā veidlapa );
5.1.2.apliecības par smilšu spēles terapijas metodes tālākizglītības programmas
beigšanu kopiju;
5.1.3. kazuistikas darba recenziju un rekomendāciju sertifikācijai no apmācības vadītāja (attiecas uz tiem sertifikācijas pretendentiem, kuri tālākizglītību uzsākuši pēc 2012. gada 25. augusta).
5.1.5. CV un īsu savas prakses aprakstu smilšu spēles terapijas metodes
pielietošanā, par prakses vietu, klientu skaitu nedēļā vai mēnesī;
5.1.6.apliecinājumu par sertifikācijas apmaksu un samaksātu biedra naudu.

5.2. Sertifikāciju veic LSST biedrības Sertifikācijas komisija.

5.3. Pēc dokumentu izskatīšanas Sertifikācijas pretendents/e tiek uzaicināts/a uz LSST biedrības Sertifikācijas komisijas sēdi, vismaz 3 nedēļas iepriekš paziņojot vietu un laiku.

5.4. Ja dokumenti atbilst LSST prasībām un profesionālis savā darbā smilšu spēles terapijas metodi izmanto vismaz 2 gadus un vismaz 4-5 stundas nedēļā, sertifikāts tiek izsniegts uz 5 gadiem.

5.5. Sertifikācijas pretendentam/ei, kurš kārto sertifikāciju mazāk kā 2 gadu laikā pēc apmācības beigšanas, sertifikāts tiek izsniegts uz 2 gadiem, izņemot gadījumus, ja, uzsākot 2-gadīgu apmācību smilšu spēlē, pretendents jau bija sertificēts praktizējošs psihoterapeits vai sertificēts praktizējošs psihologs. Minētajos gadījumos sertifikātu var izsniegt uz 5 gadiem.


5.6. Ja sertifikācijas pretendentam/ei praktiskā darba pieredze ir mazāka par 2 gadiem un darbā ar klientiem vai pacientiem tiek lietota mazāk nekā 4 stundas nedēļā, sertifikāts tiek izsniegts uz 2 gadiem. Pēc 2 praktiskās darbības gadiem un vismaz 24 supervīziju stundām var pretendēt uz resertifikāciju.

5.7. Ar sertifikāta iegūšanu pretendents kļūst par LSST biedrības īsteno biedru un informācija (vārds, uzvārds, specialitāte, tālruņa nr., e-pasta adrese) par sertificētu smilšu spēles terapijas metodes praktizētāju tiek ievietota LSST biedrības biedru sarakstā interneta mājas lapā.

5.8. Samaksa par sertifikāciju – 15 eiro, ko ieskaita LSST biedrības kontā ar norādi „sertifikācija”, vārdu, uzvārdu. Samaksa kazuistikas darba recenzentam 30 eiro.

6. Resertifikācijas kārtība.

6.1. Resertifikācija smilšu spēles terapijas metodes praktizētājam notiek katrus 5 gadus LSST biedrības biedriem, kas samaksājuši biedra naudu.

6.2. Resertifikācijas pamatnostādnes:

8.2.1. Nepieciešamais kopējais kredītpunktu skaits 5 gados ir vismaz 160 kredītpunkti (KP). Tos iegūst, rēķinot, ka 1 kvalifikācijas celšanas stunda (lekcijā, seminārā, supervīzijās un tml.) atbilst 1 kreditpunktam KP; 1 gadā – 32 KP, 5 gados- 160 KP;
6.2.3. par kredītpunktu tabulā I sadaļā un II sadaļā ietvertajām aktivitātēm nepieciešami vismaz 50 KP piecos gados attiecīgi par katru sadaļu.;
6.2.4. uz III sadaļu „Tālākizglītība” kredītpunktu tabulā attiecināmi lekcijas, apmācības, semināri, kuros iegūst teorētiskās zināšanas un praktiskās nodarbības smilšu spēļu terapijā un Junga analītiskajā psiholoģijā.;
6.2.5. Ja KREDITPUNKTU TABULĀ nav kāda aktivitāte, ko Sertifikācijas komisija vērtē kā nozīmīgu, KP skaits jānosaka, pielīdzinot tabulā iekļautajām aktivitātēm;

6.3. Resertificējamā persona vismaz 2 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām LSST Sertifikācijas komisijai iesniedz sekojošus dokumentus:

6.3.1. iesniegumu LSST biedrības Sertifikācijas komisijai ;
6.3.2. īsu savas prakses aprakstu par pēdējiem 2 gadiem (identiski kā sertifikācijas gadījumā);
6.3.3. sarakstu ar saskaitītiem kredītpunktiem (pēc kredītpunktu tabulas
Pielikumā );
6.3.4. dokumentu (sertifikātu) kopijas, kuri apliecina 160 kredītpunktu
iegūšanu un supervizora (vai supervizoru) apliecinājumu un vērtējumu
6.3.5. apliecinājumu par resertifikācijas apmaksu un samaksātu biedru naudu.

6.4. LSST Sertifikācijas komisija par sertifikāta piešķiršanu resertifikācijas kārtībā pieņem lēmumu bez resertificējamā klātbūtnes, izskatot iesniegtos dokumentus.

6.5. Samaksa par resertifikāciju – 15 eiro, ko ieskaita LSST biedrības kontā ar norādi „resertifikācija”, vārdu, uzvārdu.

7. Strīdus jautājumu risināšana.
Strīdus jautājumu gadījumā persona, kurai ir pretenzijas par sertifikācijas vai resertifikācijas norisi, raksta iesniegumu Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam, aprakstot problēmu, un komisija šo iesniegumu izskata 1 mēneša laikā un dod atbildi 10 dienu laikā, skaitot no Sertifikācijas komisijas sēdes datuma.

KREDĪTPUNKTU TABULA
DRUKĀT TABULU print

N.p.k. AKTIVITĀTES NOSAUKUMS KP
1. Dalība supervīziju grupā 1 KP par stundu
2. Gadījuma prezentācija supervīziju grupā 5 KP par gadījumu
3. Individuālās supervīzijas 5 KP par stundu
4. Uzstāšanās LSST biedrības mērogā ar lekciju, gadījuma prezentāciju, prezentācija par kādu simbolu un tml. 20 KP
5. Dalība LSST biedrības organizētajos pasākumos 1 KP par stundu
6. LSST biedrības pasākumu organizēšana 10 KP
7. Darbība biedrības struktūrvienībās (valdē, sertifikācijas komisijā, ētikas komisijā) 10 KP par katru gadu
8. Dalība semināros, tālākizglītības kursos, meistarklasēs, konferencēs un tml. smilšu spēles terapijā un Junga analītiskajā psiholoģijā 1 KP par stundu
9. Publikācijas specializētajos un nespecializētajos izdevumos, publiska uzstāšanās, popularizējot, izglītojot par smilšu spēles terapiju. 5 KP par katru
10. Uzstāšanās smilšu spēles terapijas starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos 50 KP
11. Dalība smilšu spēles terapijas starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos 2 KP par stundu
DRUKĀT TABULU print